SELECT Routes.Slug ,alias1.PlaceName as pierwszaGmina,alias2.PlaceName as drugaGmina FROM Routes,newMaps alias1,newMaps alias2 WHERE alias1.PlaceID=Routes.FirstGminID AND alias2.PlaceID=Routes.SecondGminID AND RouteID>'0' AND RouteID<'101' Alle reiskosten - www.route-reisplanner.nl

Alle reiskosten